คำคม สำนวนภาษาอังกฤษ

คำคม สำนวนภาษาอังกฤษBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

B

Break free from negative people Because negativity has a way of passing From person to person And they will drag you down with them.

พยายามออกห่างจากคนมองโลกในแง่ร้าย เพราะการมองโลกในแง่ร้ายนั้นสามารถติดต่อกันได้ และมันจะทำให้คุณตกต่ำลงไปด้วย

D

Do not allow what you cannot do, Interfere with what you can do. You can reach your dreams faster Doing things you're good at.

อย่าปล่อยให้สิ่งที่คุณทำไม่ได้ มาเป็นอุปสรรคในการทำสิ่งที่คุณทำได้ คุณสามารถเอื้อมคว้าความฝันให้เร็วขึ้นได้ หากเลือกทำในสิ่งที่คุณรัก

H

Happiness is an attitude. We either makes ourselves miserable or happy and strong. It is your choice.

ความสุขเป็นเพียงทัศนคติหนึ่ง เราจะทำชีวิตให้เศร้า สุข หรือเข้มแข็งขึ้นอยู่กับเราเลือกที่จะเป็น

I

If someone seeks advice, Give them direction, not correction. Do not force your opinions on others. Steer them to make their own decisions.

หากมีคนมาขอคำปรึกษา จงแนะแนวทางแก่เขา ไม่ใช่เข้าไปแก้ปัญหาให้เขา อย่าบังคับคนอื่นให้คิดเหมือนกับเรา แค่แนะนำให้เขาได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็พอ

L

Living a false life will only lead to distress and worries. Be yourself, everyone is already taken.

การใช้ชีวิตแบบผิด ๆ มีแต่จะนำมาซึ่งความเศร้าโศกและความเครียด ดังนั้นจงกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง

N

Never miss the opportunity to follow your dreams. Older people who are unhappy with life Are those with regrets.

อย่าปล่อยโอกาสที่จะทำตามฝันหลุดลอยไป เพราะเมื่อเวลาผ่านไป คุณอาจต้องอยู่กับชีวิตบั้นปลายที่ไร้ความสุข จากการเสียดายโอกาสที่ผ่านไปแล้วและไม่มีวันหวนกลับมาอีก

T

The most successful people in the world Have made many mistakes And experienced far more failure than the rest.

คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก คือคนที่พบเจอความผิดพลาดและความล้มเหลวมามากกว่าคนอื่น

Y

You can't make someone else's choices so you shouldn't let someone else make yours. Follow your heart.

เราไม่อาจตัดสินใจแทนคนอื่นได้ เราจึงไม่ควรปล่อยให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนเราเช่นกัน เพราะฉะนั้น จงทำตามหัวใจเรียกร้องเถอะ

You must lose your fear of being wrong In order to live a creative life.

คุณต้องละทิ้งความกลัวที่จะผิดพลาด เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์