เพิ่มเพื่อน ดูผลสำรวจ
ผู้บริหารโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์
ครูโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์
เข้าสู่ระบบตอบแบบสอบถามออนไลน์

การนำศาสตร์พระราชาตามยุทธศาสตร์ไปใช้ในการบริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

***ผู้บริหารโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์เสร็จสมบูรณ์***

ลำดับชื่อโรงเรียนสพป.อบ. เขตตำแหน่ง
D=ผู้บริหาร T=ครู
วันเวลาที่ตอบแบบสอบถาม
2 อนุบาลอุบลราชธานี A1 D 2019-06-04 15:45:33
119 บ้านหนองแล้ง A1 D 2019-06-10 21:13:24
134 บ้านนาเมือง A1 D 2019-06-12 08:04:14
241 บ้านคำไฮใหญ่ A1 D 2019-06-14 15:54:56
249 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) A1 D 2019-06-14 19:07:28
609 ไม่ระบุ A1 D 2019-08-31 14:00:01
256 เมืองอุบล A1 D 2019-06-14 20:13:15
268 บ้านหนองมะแซว A1 D 2019-06-15 00:22:34
605 ไม่ระบุ A1 D 2019-08-31 13:39:44
287 ชุมชนบ้านหนองขุ่น A1 D 2019-06-16 05:33:18
307 บ้านกอก A1 D 2019-06-17 19:26:33
442 บ้านท่าบ่อ A1 D 2019-06-26 11:58:16
443 บ้านนาไร่ใหญ่ A1 D 2019-06-26 11:57:36
445 บ้านท่าศาลา A1 D 2019-06-26 12:01:47
446 บ้านข่าโคม A1 D 2019-06-26 11:55:28
447 บ้านทุ่งใต้ A1 D 2019-06-26 11:59:35
448 บ้านทัพไทย A1 D 2019-06-26 11:55:06
451 บ้านเหล่าบาก A1 D 2019-06-26 12:10:22
452 บ้านหนองบก A1 D 2019-06-26 12:00:04
453 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) A1 D 2019-06-26 12:02:23
456 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) A1 D 2019-06-26 12:10:39
457 บ้านดงยาง A1 D 2019-06-26 12:01:15
458 บ้านดอนแดง A1 D 2019-06-26 11:58:32
459 บ้านหนองห้างหนองกวาง A1 D 2019-06-26 11:58:32
461 บ้านหนองมะแซว A1 D 2019-06-26 12:00:15
462 บ้านแพง A1 D 2019-06-26 12:02:09
463 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) A1 D 2019-06-26 12:01:19
465 บ้านบุตร A1 D 2019-06-26 12:02:45
468 บ้านดอนกลอยนากลาง A1 D 2019-06-26 12:15:32
470 บ้านเป้า A1 D 2019-06-26 12:11:53
472 บ้านชีทวน A1 D 2019-06-26 12:10:18
477 บ้านกลางใหญ่ A1 D 2019-06-26 12:43:43
478 บ้านเหล่าแดง A1 D 2019-06-26 12:50:45
481 บ้านโนนรัง A1 D 2019-06-26 15:14:03
484 บ้านศรีสุข A1 D 2019-06-26 18:34:44
486 บ้านทุ่ง A1 D 2019-06-26 18:42:17
488 บ้านป่าข่า A1 D 2019-06-26 18:56:14
489 บ้านยางลุ่ม A1 D 2019-06-26 19:08:49
490 บ้านก่อบึง A1 D 2019-06-26 19:15:53
491 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) A1 D 2019-06-26 19:32:09
492 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม A1 D 2019-06-26 19:51:51
493 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) A1 D 2019-06-26 20:09:07
494 บ้านแดงหม้อ A1 D 2019-06-26 20:08:58
495 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) A1 D 2019-06-26 20:10:55
496 บ้านหนองเมืองน้อย A1 D 2019-06-26 20:14:50
498 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย A1 D 2019-06-26 20:35:15
502 บ้านเค็ง A1 D 2019-06-27 00:16:08
503 บ้านแต้เก่า A1 D 2019-06-27 05:16:34
507 บ้านบัวยาง A1 D 2019-06-27 09:28:39
512 บ้านสำราญ A1 D 2019-06-27 09:52:36
521 บ้านกุดกั่ว A1 D 2019-06-27 11:42:24
531 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ A1 D 2019-06-27 15:02:23
563 บ้านหัวคำ A1 D 2019-06-28 08:30:20
582 บ้านมะเขือ A1 D 2019-06-29 12:58:27
583 บ้านน้ำคำน้อย A1 D 2019-06-29 21:39:15
584 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) A1 D 2019-07-03 09:06:45
585 บ้านดอนประทาย A1 D 2019-07-04 09:23:59
4 บ้านป่าติ้ว A2 D 2019-06-06 08:54:58
5 บ้านหนองนกทา A2 D 2019-06-06 09:06:24
6 บ้านโนนหอม A2 D 2019-06-06 09:10:02
8 บ้านแก้งเหนือ A2 D 2019-06-06 09:16:16
9 บ้านนาแมด A2 D 2019-06-06 08:59:19
11 น้ำคำพิทยา A2 D 2019-06-06 09:12:14
12 บ้านโนนหินแร่ A2 D 2019-06-06 09:05:36
14 บ้านโป่งเป้า A2 D 2019-06-06 09:04:36
16 บ้านคึม A2 D 2019-06-06 09:05:53
17 บ้านนาส้มมอ A2 D 2019-06-06 09:15:03
25 บ้านแก้งอะฮวน A2 D 2019-06-06 09:38:14
26 บ้านกุดยาลวน A2 D 2019-06-06 09:40:33
31 เกษมบ้านนาคำ A2 D 2019-06-06 12:10:37
36 บ้านพะลอง A2 D 2019-06-06 09:55:56
40 บ้านกุดกลอย A2 D 2019-06-06 10:17:03
43 บ้านไหล่ธาตุ A2 D 2019-06-06 10:12:47
47 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) A2 D 2019-06-06 10:27:16
60 บ้านบุ่งวิทยา A2 D 2019-06-06 13:03:20
67 บ้านคอนสาย A2 D 2019-06-06 14:25:06
74 บ้านโคกจาน A2 D 2019-06-06 20:19:55
81 บ้านนาหว้าใต้ A2 D 2019-06-07 10:57:20
83 บ้านลุมพุก A2 D 2019-06-07 15:58:11
86 บ้านดอนก่อ A2 D 2019-06-08 19:10:53
90 บ้านนาหว้าเหนือ A2 D 2019-06-09 12:25:37
92 บ้านแพง A2 D 2019-06-09 14:53:15
120 บ้านสงยาง A2 D 2019-06-10 21:46:51
148 บ้านดอนน้ำคำ A3 D 2019-06-13 18:46:07
149 บ้านแขมใต้ A3 D 2019-06-13 18:46:47
150 บ้านหนองเชือก A3 D 2019-06-13 18:47:50
153 บ้านดูกอึ่ง A3 D 2019-06-13 18:48:41
154 บ้านม่วงฮี A3 D 2019-06-13 19:01:41
156 บ้านนาทม A3 D 2019-06-13 18:58:11
160 บ้านหนองโพธิ์ A3 D 2019-06-13 19:09:32
165 บ้านท่าช้าง A3 D 2019-06-13 19:12:18
167 บ้านท่าเสียวคันลึม A3 D 2019-06-13 19:22:04
170 บ้านภูมะหรี่ A3 D 2019-06-13 19:20:21
173 บ้านหนองแสง-วังอ่าง A3 D 2019-06-13 19:30:23
174 บ้านผักหย่า A3 D 2019-06-13 19:40:23
175 บ้านม่วงโคน A3 D 2019-06-13 19:40:07
180 บ้านสร้างถ่อ A3 D 2019-06-13 20:02:36
187 บ้านแก้งกอก A3 D 2019-06-13 20:30:43
192 บ้านนาโพธิ์ใต้ A3 D 2019-06-13 20:50:46
195 บ้านราษฎร์เจริญ A3 D 2019-06-13 21:13:53
200 บ้านกุ่ม A3 D 2019-06-13 21:50:30
205 บ้านสระคำ A3 D 2019-06-14 05:24:12
207 บ้านดงบาก A3 D 2019-06-14 05:52:39
208 บ้านไร่ A3 D 2019-06-14 06:15:36
213 บ้านคำเขื่อนแก้ว A3 D 2019-06-14 07:31:38
230 บ้านโพธิ์ศรี A3 D 2019-06-14 13:17:42
231 บ้านแก่งเจริญ A3 D 2019-06-14 13:16:21
233 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) A3 D 2019-06-14 13:44:59
234 บ้านขัวแคน A3 D 2019-06-14 13:39:56
250 บ้านดอนขวาง A3 D 2019-06-14 19:32:14
260 บ้านนกเต็น A3 D 2019-06-14 20:43:47
261 บ้านนาคอ A3 D 2019-06-14 20:53:50
262 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง A3 D 2019-06-14 20:58:47
284 บ้านบะไห A3 D 2019-06-15 21:17:36
285 บ้านห้วยหมาก A3 D 2019-06-15 22:00:50
408 เพียงหลวง 12 A3 D 2019-06-21 10:01:59
409 บ้านดอนก่อ A3 D 2019-06-20 09:25:09
293 บ้านหนองกระบือ A4 D 2019-06-17 18:27:59
294 บ้านบุ่งหวาย A4 D 2019-06-17 18:38:55
295 บ้านหินแห่ A4 D 2019-06-17 18:34:56
298 บ้านม่วงคำ A4 D 2019-06-17 18:48:09
300 บ้านโพนงาม A4 D 2019-06-17 19:03:35
301 อนุบาลสว่างวีระวงศ์ A4 D 2019-06-17 19:19:13
302 บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) A4 D 2019-06-17 19:22:32
303 บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) A4 D 2019-06-17 19:19:03
304 บ้านนาแก A4 D 2019-06-17 19:24:24
305 บ้านกระแอกน้อย A4 D 2019-06-17 19:24:32
310 บ้านผำ A4 D 2019-06-17 19:41:38
311 บ้านคำสมิง A4 D 2019-06-17 19:35:50
312 บ้านปากกุดหวาย A4 D 2019-06-17 19:53:07
315 บ้านนาดี A4 D 2019-06-17 19:54:12
316 บ้านหนองสองห้อง A4 D 2019-06-17 19:55:16
318 บ้านสว่าง A4 D 2019-06-17 20:01:25
319 บ้านจั่น A4 D 2019-06-17 19:53:56
320 บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) A4 D 2019-06-17 19:56:21
322 บ้านหนองหัวงัว A4 D 2019-06-17 20:01:37
324 บ้านเปือย A4 D 2019-06-17 20:06:16
325 บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) A4 D 2019-06-17 20:10:43
326 บ้านถ่อน A4 D 2019-06-17 20:04:50
328 บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) A4 D 2019-06-17 20:08:24
330 บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) A4 D 2019-06-17 20:11:27
331 บ้านคำข่า A4 D 2019-06-17 20:08:48
332 บ้านอาเลา A4 D 2019-06-17 20:35:11
334 บ้านคำสว่าง A4 D 2019-06-17 20:52:37
335 บ้านสุขสมบูรณ์ A4 D 2019-06-17 20:37:35
336 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ A4 D 2019-06-17 20:33:07
337 บ้านกุดชุม A4 D 2019-06-17 20:46:32
338 บ้านบัววัด A4 D 2019-06-17 20:44:54
339 บ้านกุดปลาขาว A4 D 2019-06-17 20:54:23
340 บ้านห่องชัน A4 D 2019-06-17 20:57:40
341 บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) A4 D 2019-06-17 21:50:17
342 บ้านหนองบัว A4 D 2019-06-17 21:12:54
343 บ้านค้อน้อย A4 D 2019-06-17 21:21:39
344 บ้านสำโรงน้อย A4 D 2019-06-17 21:13:31
345 บ้านนาประชุม A4 D 2019-06-17 21:16:05
346 บ้านดอนม่วง A4 D 2019-06-17 21:13:09
347 บ้านคุ้ม A4 D 2019-06-17 21:23:48
349 อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) A4 D 2019-06-17 21:36:57
350 บ้านหนองจิกนาเรือง A4 D 2019-06-17 21:43:21
354 บ้านบัวท่า A4 D 2019-06-18 13:36:13
355 บ้านแกนาคำ A4 D 2019-06-17 21:49:11
358 บ้านหินลาด A4 D 2019-06-17 22:04:28
362 บ้านโนนเกษม A4 D 2019-06-17 22:21:16
363 บ้านโนนสมบูรณ์ A4 D 2019-06-17 22:44:30
365 บ้านทุ่งเพียง A4 D 2019-06-18 01:50:19
368 บ้านบาก A4 D 2019-06-18 06:11:19
369 บ้านโนนจิก A4 D 2019-06-18 06:30:20
374 บ้านโนนสัง A4 D 2019-06-18 08:33:06
380 บ้านบาก A4 D 2019-06-18 09:29:29
384 บ้านสะพานโดม A4 D 2019-06-18 11:30:40
386 บ้านนาจาน A4 D 2019-06-18 11:03:47
390 บ้านโพธิ์ A4 D 2019-06-18 13:16:59
394 บ้านแก่งโดม A4 D 2019-06-18 13:12:05
396 บ้านแฮหนามแท่ง A4 D 2019-06-18 15:34:46
397 บ้านบอน A4 D 2019-06-18 16:00:27
399 บ้านผึ้งโดม A4 D 2019-06-18 18:02:48
406 บ้านหนองผือโปร่งคำ A4 D 2019-06-19 11:14:34
96 โนนสูงโนนโฮมวิทยา A5 D 2019-06-10 12:11:42
100 บ้านหนองถาวร A5 D 2019-06-10 12:57:54
101 บ้านคำกลางวังม่วง A5 D 2019-06-10 12:59:43
103 บ้านนาทุ่ง A5 D 2019-06-10 13:20:29
105 บ้านดอนกลาง A5 D 2019-06-10 13:39:01
107 บ้านนาส่วง A5 D 2019-06-10 13:40:49
108 บ้านขี้เหล็ก A5 D 2019-06-10 14:16:31
109 อนุบาลน้ำขุ่น A5 D 2019-06-10 14:12:25
111 บ้านหนองแต้ A5 D 2019-06-10 14:53:06
112 บ้านนาห่อม A5 D 2019-06-10 14:52:53
113 บ้านแก้ง A5 D 2019-06-10 15:31:12
114 บ้านป่าแขมหนองเรือ A5 D 2019-06-10 15:36:12
115 ชุมชนบ้านบุเปือย A5 D 2019-06-10 15:48:11
116 บ้านบัวเจริญ A5 D 2019-06-10 17:00:59
117 บ้านหนองเงินฮ้อย A5 D 2019-06-10 17:04:49
118 บ้านตบหู A5 D 2019-06-10 19:13:31
121 บ้านนาเลิง A5 D 2019-06-10 23:33:14
129 บ้านป่าเตี้ย A5 D 2019-06-11 12:30:48
131 บ้านห้วยทราย A5 D 2019-06-11 13:05:42
133 บ้านนากระแซง A5 D 2019-06-11 15:14:19
136 บ้านเสาเล้า A5 D 2019-06-12 17:50:24
145 บ้านโนนรังหนองบัวดง A5 D 2019-06-13 14:50:58
604 ไม่ระบุ A5 D 2019-08-31 13:35:05
603 ไม่ระบุ A5 D 2019-08-31 13:28:20
601 ไม่ระบุ A5 D 2019-08-31 13:16:51
411 บ้านโนนสำราญ A5 D 2019-06-21 10:39:46
412 บ้านหนองม่วง A5 D 2019-06-21 10:52:58
414 บ้านกุดเรือ A5 D 2019-06-21 10:53:33
415 บ้านนาห่อม A5 D 2019-06-21 10:51:49
417 บ้านโคกเทียม A5 D 2019-06-21 11:10:19
418 บ้านแก้ง A5 D 2019-06-21 11:14:50
419 บ้านนาส่วง A5 D 2019-06-21 11:45:16
420 บ้านโนนขาม A5 D 2019-06-21 13:30:45
424 บ้านซำสะกวยน้อย A5 D 2019-06-21 18:48:31
425 บ้านแขมเจริญ A5 D 2019-06-21 19:24:43
426 บ้านยางกลาง A5 D 2019-06-21 21:31:29
428 นาเกษมเจริญวิทยา A5 D 2019-06-22 04:58:45
429 ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ A5 D 2019-06-23 08:40:03
434 บ้านเสาเล้า A5 D 2019-06-24 12:09:27
595 ไม่ระบุ A5 D 2019-08-24 11:21:46
593 ไม่ระบุ A5 D 2019-08-24 11:06:15
509 บ้านหาดทรายคูณ A5 D 2019-06-27 09:36:40
510 บ้านห้วยข่า A5 D 2019-06-27 09:35:20
514 บ้านหนองแปก A5 D 2019-06-27 10:04:28
518 บ้านแก้งสมบูรณ์ A5 D 2019-06-27 10:27:05
527 บ้านนาเจริญ A5 D 2019-06-27 11:53:19
529 บ้านโนนจิก A5 D 2019-06-27 12:14:43
536 บ้านหนองบัวแดง A5 D 2019-06-27 12:40:20
537 น้ำยืน A5 D 2019-06-27 12:41:54
538 ดำรงสินอุทิศ A5 D 2019-06-27 12:50:43
554 บ้านหนองยู A5 D 2019-06-27 16:26:32
557 บ้านป่าแขมหนองเรือ A5 D 2019-06-27 20:52:16
560 บ้านโนนสว่าง A5 D 2019-06-27 22:58:40
562 บ้านสมสะอาด A5 D 2019-06-28 06:04:53
565 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ A5 D 2019-06-28 10:59:29
566 บ้านโนนสวรรค์ A5 D 2019-06-28 10:59:19
568 บ้านห้วยปอ A5 D 2019-06-28 11:04:17
569 อนุบาลบุณฑริก A5 D 2019-06-28 11:13:20
589 ไม่ระบุ A5 D 2019-08-24 10:46:50
573 บ้านห้วยปอ A5 D 2019-06-28 11:26:53
580 บ้านโนนน้อย A5 D 2019-06-28 22:58:48
581 บ้านแก้งยาง A5 D 2019-06-29 07:23:31