การนำศาสตร์พระราชาตามยุทธศาสตร์ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

จำนวนที่บันทึกในแบบสอบถามนี้ : 503

ผลลัพธ์
จำนวนของระเบียนของแบบสอบถามนี้503
จำนวนรายการบันทึกสำหรับแบบสอบถามนี้503
ยอดรวม (ร้อยละ) :100.00%
 
สรุปสำหรับ position
ตำแหน่ง
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
ผู้บริหารโรงเรียน (D) 239 47.51%  
ครู (T) 264 52.49%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ experience
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยกว่า 10 ปี (Lower) 163 32.41%  
10 - 20 ปี (Fair) 117 23.26%  
มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป ( High) 223 44.33%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ level
วิทยฐานะ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
ไม่มีวิทยฐานะ (Non) 111 22.07%  
ชำนาญการ (Pro) 36 7.16%  
ชำนาญการพิเศษ (Sen) 352 69.98%  
เชี่ยวชาญหรือสูงกว่า (Exp) 4 0.80%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ area
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ( A1) 101 20.08%  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 (A2) 98 19.48%  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (A3) 88 17.50%  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 (A4) 97 19.28%  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 (A5) 119 23.66%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ size
ขนาดของโรงเรียน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
โรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนตั้งแต่ 1 – 120 คน) (S1) 254 50.50%  
โรงเรียนขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 121 – 600 คน) (S2) 237 47.12%  
โรงเรียนขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 601 – 1,500 คน) (S3) 6 1.19%  
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (มีนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป) (S4) 6 1.19%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(1)[โรงเรียนมีนโยบายขับเคลื่อนโครงการฯ ชัดเจน]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 3 0.60%  
น้อย (2) 4 0.80%  
ปานกลาง (3) 111 22.07%  
มาก (4) 268 53.28%  
มากที่สุด (5) 117 23.26%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(2)[โรงเรียนมีการดำเนินการตามนโยบาย/แผนปฏิบัติการประจำปี อย่างเป็นระบบ]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.20%  
น้อย (2) 2 0.40%  
ปานกลาง (3) 83 16.50%  
มาก (4) 281 55.86%  
มากที่สุด (5) 136 27.04%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(3)[โรงเรียนมีการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติการประจำปี]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 3 0.60%  
ปานกลาง (3) 86 17.10%  
มาก (4) 296 58.85%  
มากที่สุด (5) 118 23.46%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(4)[โรงเรียนมีการนำผลการติดตามมาพัฒนานโยบาย/แผนงาน/โครงการ]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.20%  
น้อย (2) 5 0.99%  
ปานกลาง (3) 104 20.68%  
มาก (4) 297 59.05%  
มากที่สุด (5) 96 19.09%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(5)[โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริม การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชัดเจน]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.20%  
น้อย (2) 3 0.60%  
ปานกลาง (3) 85 16.90%  
มาก (4) 276 54.87%  
มากที่สุด (5) 138 27.44%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(6)[โรงเรียนมีการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 2 0.40%  
ปานกลาง (3) 98 19.48%  
มาก (4) 291 57.85%  
มากที่สุด (5) 112 22.27%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(7)[โรงเรียนมีการติดตามผลการดำเนินการด้านวิชาการที่ส่งเสริม การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 4 0.80%  
ปานกลาง (3) 116 23.06%  
มาก (4) 283 56.26%  
มากที่สุด (5) 100 19.88%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(8)[โรงเรียนมีการนำผลการติดตามไปพัฒนากิจกรรมด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 6 1.19%  
ปานกลาง (3) 118 23.46%  
มาก (4) 288 57.26%  
มากที่สุด (5) 91 18.09%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(9)[โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียน ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.40%  
น้อย (2) 0 0.00%  
ปานกลาง (3) 107 21.27%  
มาก (4) 277 55.07%  
มากที่สุด (5) 117 23.26%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(10)[โรงเรียนมีการดำเนินการตามแผนงบประมาณของโรงเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.20%  
น้อย (2) 2 0.40%  
ปานกลาง (3) 104 20.68%  
มาก (4) 282 56.06%  
มากที่สุด (5) 114 22.66%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(11)[โรงเรียนมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.20%  
น้อย (2) 6 1.19%  
ปานกลาง (3) 107 21.27%  
มาก (4) 296 58.85%  
มากที่สุด (5) 93 18.49%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(12)[โรงเรียนมีการนำผลการติดตามมาพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.20%  
น้อย (2) 8 1.59%  
ปานกลาง (3) 110 21.87%  
มาก (4) 304 60.44%  
มากที่สุด (5) 80 15.90%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(13)[โรงเรียนมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.20%  
น้อย (2) 1 0.20%  
ปานกลาง (3) 113 22.47%  
มาก (4) 284 56.46%  
มากที่สุด (5) 104 20.68%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(14)[โรงเรียนมีการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.20%  
น้อย (2) 4 0.80%  
ปานกลาง (3) 112 22.27%  
มาก (4) 281 55.86%  
มากที่สุด (5) 105 20.87%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(15)[โรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.20%  
น้อย (2) 13 2.58%  
ปานกลาง (3) 173 34.39%  
มาก (4) 248 49.30%  
มากที่สุด (5) 68 13.52%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(16)[โรงเรียนนำบุคลากรและทรัพยากรของชุมชนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 15 2.98%  
ปานกลาง (3) 169 33.60%  
มาก (4) 248 49.30%  
มากที่สุด (5) 71 14.12%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(17)[ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 1 0.20%  
ปานกลาง (3) 89 17.69%  
มาก (4) 277 55.07%  
มากที่สุด (5) 136 27.04%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(18)[ผู้บริหารโรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การบริหารจัดการโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.20%  
น้อย (2) 2 0.40%  
ปานกลาง (3) 74 14.71%  
มาก (4) 298 59.24%  
มากที่สุด (5) 128 25.45%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(19)[ผู้บริหารโรงเรียนสามารถถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 5 0.99%  
ปานกลาง (3) 84 16.70%  
มาก (4) 310 61.63%  
มากที่สุด (5) 104 20.68%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(20)[ผู้บริหารโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 6 1.19%  
ปานกลาง (3) 128 25.45%  
มาก (4) 286 56.86%  
มากที่สุด (5) 83 16.50%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(21)[ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 3 0.60%  
ปานกลาง (3) 95 18.89%  
มาก (4) 318 63.22%  
มากที่สุด (5) 87 17.30%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(22)[ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเห็นผลสำเร็จ]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 6 1.19%  
ปานกลาง (3) 142 28.23%  
มาก (4) 293 58.25%  
มากที่สุด (5) 62 12.33%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(23)[ครูใช้สื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเห็นผลสำเร็จ]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 9 1.79%  
ปานกลาง (3) 177 35.19%  
มาก (4) 269 53.48%  
มากที่สุด (5) 48 9.54%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(24)[ครูสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้ครูและบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 5 0.99%  
ปานกลาง (3) 139 27.63%  
มาก (4) 302 60.04%  
มากที่สุด (5) 57 11.33%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(25)[นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 7 1.39%  
ปานกลาง (3) 166 33.00%  
มาก (4) 277 55.07%  
มากที่สุด (5) 53 10.54%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(26)[นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผล เห็นคุณค่า]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 11 2.19%  
ปานกลาง (3) 172 34.19%  
มาก (4) 273 54.27%  
มากที่สุด (5) 47 9.34%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(27)[นักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 7 1.39%  
ปานกลาง (3) 135 26.84%  
มาก (4) 290 57.65%  
มากที่สุด (5) 71 14.12%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(28)[นักเรียนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชนและครอบครัว]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 15 2.98%  
ปานกลาง (3) 192 38.17%  
มาก (4) 249 49.50%  
มากที่สุด (5) 47 9.34%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(29)[คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 6 1.19%  
ปานกลาง (3) 91 18.09%  
มาก (4) 295 58.65%  
มากที่สุด (5) 111 22.07%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(30)[คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 12 2.39%  
ปานกลาง (3) 120 23.86%  
มาก (4) 282 56.06%  
มากที่สุด (5) 89 17.69%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(31)[คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นคุณค่าและศรัทธาในการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 4 0.80%  
ปานกลาง (3) 101 20.08%  
มาก (4) 295 58.65%  
มากที่สุด (5) 103 20.48%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(32)[คณะกรรมการสถานศึกษามีการสนับสนุนกิจกรรมขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนจนเห็นผล]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.20%  
น้อย (2) 5 0.99%  
ปานกลาง (3) 132 26.24%  
มาก (4) 272 54.08%  
มากที่สุด (5) 93 18.49%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(33)[ห้องเรียนมีการจัดทำแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ โครงงานศาสตร์พระราชา/โครงงานตามรอยพระยุคลบาทที่หลากหลาย]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 3 0.60%  
น้อย (2) 24 4.77%  
ปานกลาง (3) 207 41.15%  
มาก (4) 227 45.13%  
มากที่สุด (5) 42 8.35%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(34)[ห้องเรียนมีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท หรือศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่อง]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.40%  
น้อย (2) 22 4.37%  
ปานกลาง (3) 199 39.56%  
มาก (4) 233 46.32%  
มากที่สุด (5) 47 9.34%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(35)[ห้องเรียนมีการประชาสัมพันธ์ การตลาดและเผยแพร่ผลงานของห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่อง]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 4 0.80%  
น้อย (2) 36 7.16%  
ปานกลาง (3) 225 44.73%  
มาก (4) 200 39.76%  
มากที่สุด (5) 38 7.55%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(36)[ห้องเรียนมีการจัดทำและตรวจสอบบัญชี การเงินรายรับ –รายจ่ายโครงงานศาสตร์พระราชาที่ชัดเจน]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 11 2.19%  
น้อย (2) 45 8.95%  
ปานกลาง (3) 218 43.34%  
มาก (4) 186 36.98%  
มากที่สุด (5) 43 8.55%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(37)[มีการจัดทำหลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.20%  
น้อย (2) 14 2.78%  
ปานกลาง (3) 173 34.39%  
มาก (4) 265 52.68%  
มากที่สุด (5) 50 9.94%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(38)[มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 4 0.80%  
ปานกลาง (3) 156 31.01%  
มาก (4) 278 55.27%  
มากที่สุด (5) 65 12.92%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(39)[มีสื่อ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่หลากหลาย]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.20%  
น้อย (2) 15 2.98%  
ปานกลาง (3) 209 41.55%  
มาก (4) 225 44.73%  
มากที่สุด (5) 53 10.54%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(40)[มีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 21 4.17%  
ปานกลาง (3) 182 36.18%  
มาก (4) 253 50.30%  
มากที่สุด (5) 47 9.34%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(41)[นักเรียนสามารถใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใน การแก้ปัญหา/พัฒนาตนเองได้]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 13 2.58%  
ปานกลาง (3) 199 39.56%  
มาก (4) 234 46.52%  
มากที่สุด (5) 57 11.33%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(42)[นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันและไม่เบียดเบียน]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 1 0.20%  
ปานกลาง (3) 105 20.87%  
มาก (4) 300 59.64%  
มากที่สุด (5) 97 19.28%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(43)[นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนและชุมชน]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 13 2.58%  
ปานกลาง (3) 144 28.63%  
มาก (4) 273 54.27%  
มากที่สุด (5) 73 14.51%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(44)[นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่า รักษ์วัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 4 0.80%  
ปานกลาง (3) 101 20.08%  
มาก (4) 294 58.45%  
มากที่สุด (5) 104 20.68%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ school(45)[โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.40%  
น้อย (2) 6 1.19%  
ปานกลาง (3) 112 22.27%  
มาก (4) 288 57.26%  
มากที่สุด (5) 95 18.89%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ school(46)[โรงเรียนมีระบบการอำนวยการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.40%  
น้อย (2) 8 1.59%  
ปานกลาง (3) 142 28.23%  
มาก (4) 280 55.67%  
มากที่สุด (5) 71 14.12%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ school(47)[โรงเรียนมีการจัดตั้งและดำเนินงานธนาคาร/สหกรณ์/กิจกรรม การออมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 3 0.60%  
น้อย (2) 25 4.97%  
ปานกลาง (3) 136 27.04%  
มาก (4) 229 45.53%  
มากที่สุด (5) 110 21.87%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ school(48)[โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่รับผิดชอบงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.20%  
น้อย (2) 4 0.80%  
ปานกลาง (3) 118 23.46%  
มาก (4) 278 55.27%  
มากที่สุด (5) 102 20.28%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ school(49)[โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนที่เหมาะสม]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.20%  
น้อย (2) 13 2.58%  
ปานกลาง (3) 165 32.80%  
มาก (4) 253 50.30%  
มากที่สุด (5) 71 14.12%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ school(50)[โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนที่เหมาะสม]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 9 1.79%  
ปานกลาง (3) 146 29.03%  
มาก (4) 270 53.68%  
มากที่สุด (5) 78 15.51%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ school(51)[โรงเรียนมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้านมาส่งเสริม การอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 20 3.98%  
ปานกลาง (3) 156 31.01%  
มาก (4) 256 50.89%  
มากที่สุด (5) 71 14.12%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ school(52)[โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม ชมรม ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.40%  
น้อย (2) 19 3.78%  
ปานกลาง (3) 182 36.18%  
มาก (4) 236 46.92%  
มากที่สุด (5) 64 12.72%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ community(53)[โรงเรียนใช้บริการชุมชุมเป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.20%  
น้อย (2) 21 4.17%  
ปานกลาง (3) 168 33.40%  
มาก (4) 249 49.50%  
มากที่สุด (5) 64 12.72%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ community(54)[ชุมชนใช้บริการโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.40%  
น้อย (2) 31 6.16%  
ปานกลาง (3) 182 36.18%  
มาก (4) 227 45.13%  
มากที่สุด (5) 61 12.13%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ community(55)[ชุมชนร่วมมือกับโรงเรียนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 3 0.60%  
น้อย (2) 35 6.96%  
ปานกลาง (3) 167 33.20%  
มาก (4) 242 48.11%  
มากที่สุด (5) 56 11.13%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ community(56)[ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.20%  
น้อย (2) 23 4.57%  
ปานกลาง (3) 171 34.00%  
มาก (4) 246 48.91%  
มากที่สุด (5) 62 12.33%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ community(57)[โรงเรียนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน การวางแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเหมาะสม]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.20%  
น้อย (2) 23 4.57%  
ปานกลาง (3) 185 36.78%  
มาก (4) 238 47.32%  
มากที่สุด (5) 56 11.13%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ community(58)[โรงเรียนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 8 1.59%  
น้อย (2) 45 8.95%  
ปานกลาง (3) 195 38.77%  
มาก (4) 210 41.75%  
มากที่สุด (5) 45 8.95%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ community(59)[โรงเรียนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 8 1.59%  
น้อย (2) 81 16.10%  
ปานกลาง (3) 183 36.38%  
มาก (4) 182 36.18%  
มากที่สุด (5) 49 9.74%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ community(60)[โรงเรียนได้รับการยอมรับและพึงพอใจจากหน่วยงานต่างๆ ในผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.40%  
น้อย (2) 25 4.97%  
ปานกลาง (3) 182 36.18%  
มาก (4) 233 46.32%  
มากที่สุด (5) 61 12.13%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%