การนำศาสตร์พระราชาตามยุทธศาสตร์ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

จำนวนที่บันทึกในแบบสอบถามนี้ : 437

ผลลัพธ์
จำนวนของระเบียนของแบบสอบถามนี้437
จำนวนรายการบันทึกสำหรับแบบสอบถามนี้437
ยอดรวม (ร้อยละ) :100.00%
 
สรุปสำหรับ position
ตำแหน่ง
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
ผู้บริหารโรงเรียน (D) 234 53.55%  
ครู (T) 203 46.45%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ experience
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยกว่า 10 ปี (Lower) 135 30.89%  
10 - 20 ปี (Fair) 100 22.88%  
มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป ( High) 202 46.22%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ level
วิทยฐานะ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
ไม่มีวิทยฐานะ (Non) 79 18.08%  
ชำนาญการ (Pro) 30 6.86%  
ชำนาญการพิเศษ (Sen) 324 74.14%  
เชี่ยวชาญหรือสูงกว่า (Exp) 4 0.92%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ area
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ( A1) 80 18.31%  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 (A2) 58 13.27%  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (A3) 88 20.14%  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 (A4) 97 22.20%  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 (A5) 114 26.09%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ size
ขนาดของโรงเรียน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
โรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนตั้งแต่ 1 – 120 คน) (S1) 227 51.95%  
โรงเรียนขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 121 – 600 คน) (S2) 198 45.31%  
โรงเรียนขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 601 – 1,500 คน) (S3) 6 1.37%  
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (มีนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป) (S4) 6 1.37%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(1)[โรงเรียนมีนโยบายขับเคลื่อนโครงการฯ ชัดเจน]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 3 0.69%  
น้อย (2) 3 0.69%  
ปานกลาง (3) 99 22.65%  
มาก (4) 236 54.00%  
มากที่สุด (5) 96 21.97%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(2)[โรงเรียนมีการดำเนินการตามนโยบาย/แผนปฏิบัติการประจำปี อย่างเป็นระบบ]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.23%  
น้อย (2) 1 0.23%  
ปานกลาง (3) 71 16.25%  
มาก (4) 250 57.21%  
มากที่สุด (5) 114 26.09%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(3)[โรงเรียนมีการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติการประจำปี]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 3 0.69%  
ปานกลาง (3) 72 16.48%  
มาก (4) 265 60.64%  
มากที่สุด (5) 97 22.20%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(4)[โรงเรียนมีการนำผลการติดตามมาพัฒนานโยบาย/แผนงาน/โครงการ]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.23%  
น้อย (2) 4 0.92%  
ปานกลาง (3) 88 20.14%  
มาก (4) 263 60.18%  
มากที่สุด (5) 81 18.54%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(5)[โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริม การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชัดเจน]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.23%  
น้อย (2) 2 0.46%  
ปานกลาง (3) 75 17.16%  
มาก (4) 243 55.61%  
มากที่สุด (5) 116 26.54%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(6)[โรงเรียนมีการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 2 0.46%  
ปานกลาง (3) 83 18.99%  
มาก (4) 257 58.81%  
มากที่สุด (5) 95 21.74%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(7)[โรงเรียนมีการติดตามผลการดำเนินการด้านวิชาการที่ส่งเสริม การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 4 0.92%  
ปานกลาง (3) 99 22.65%  
มาก (4) 253 57.89%  
มากที่สุด (5) 81 18.54%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(8)[โรงเรียนมีการนำผลการติดตามไปพัฒนากิจกรรมด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 6 1.37%  
ปานกลาง (3) 100 22.88%  
มาก (4) 257 58.81%  
มากที่สุด (5) 74 16.93%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(9)[โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียน ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.46%  
น้อย (2) 0 0.00%  
ปานกลาง (3) 89 20.37%  
มาก (4) 247 56.52%  
มากที่สุด (5) 99 22.65%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(10)[โรงเรียนมีการดำเนินการตามแผนงบประมาณของโรงเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.23%  
น้อย (2) 2 0.46%  
ปานกลาง (3) 89 20.37%  
มาก (4) 251 57.44%  
มากที่สุด (5) 94 21.51%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(11)[โรงเรียนมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.23%  
น้อย (2) 5 1.14%  
ปานกลาง (3) 92 21.05%  
มาก (4) 258 59.04%  
มากที่สุด (5) 81 18.54%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(12)[โรงเรียนมีการนำผลการติดตามมาพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.23%  
น้อย (2) 6 1.37%  
ปานกลาง (3) 96 21.97%  
มาก (4) 267 61.10%  
มากที่สุด (5) 67 15.33%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(13)[โรงเรียนมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.23%  
น้อย (2) 0 0.00%  
ปานกลาง (3) 94 21.51%  
มาก (4) 251 57.44%  
มากที่สุด (5) 91 20.82%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(14)[โรงเรียนมีการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.23%  
น้อย (2) 3 0.69%  
ปานกลาง (3) 95 21.74%  
มาก (4) 251 57.44%  
มากที่สุด (5) 87 19.91%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(15)[โรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.23%  
น้อย (2) 12 2.75%  
ปานกลาง (3) 149 34.10%  
มาก (4) 223 51.03%  
มากที่สุด (5) 52 11.90%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ project(16)[โรงเรียนนำบุคลากรและทรัพยากรของชุมชนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 14 3.20%  
ปานกลาง (3) 147 33.64%  
มาก (4) 220 50.34%  
มากที่สุด (5) 56 12.81%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(17)[ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 1 0.23%  
ปานกลาง (3) 73 16.70%  
มาก (4) 246 56.29%  
มากที่สุด (5) 117 26.77%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(18)[ผู้บริหารโรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การบริหารจัดการโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.23%  
น้อย (2) 2 0.46%  
ปานกลาง (3) 62 14.19%  
มาก (4) 267 61.10%  
มากที่สุด (5) 105 24.03%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(19)[ผู้บริหารโรงเรียนสามารถถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 5 1.14%  
ปานกลาง (3) 70 16.02%  
มาก (4) 274 62.70%  
มากที่สุด (5) 88 20.14%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(20)[ผู้บริหารโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 5 1.14%  
ปานกลาง (3) 112 25.63%  
มาก (4) 253 57.89%  
มากที่สุด (5) 67 15.33%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(21)[ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 2 0.46%  
ปานกลาง (3) 85 19.45%  
มาก (4) 277 63.39%  
มากที่สุด (5) 73 16.70%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(22)[ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเห็นผลสำเร็จ]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 4 0.92%  
ปานกลาง (3) 131 29.98%  
มาก (4) 252 57.67%  
มากที่สุด (5) 50 11.44%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(23)[ครูใช้สื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเห็นผลสำเร็จ]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 8 1.83%  
ปานกลาง (3) 156 35.70%  
มาก (4) 234 53.55%  
มากที่สุด (5) 39 8.92%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(24)[ครูสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้ครูและบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 4 0.92%  
ปานกลาง (3) 122 27.92%  
มาก (4) 262 59.95%  
มากที่สุด (5) 49 11.21%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(25)[นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 7 1.60%  
ปานกลาง (3) 150 34.32%  
มาก (4) 238 54.46%  
มากที่สุด (5) 42 9.61%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(26)[นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผล เห็นคุณค่า]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 11 2.52%  
ปานกลาง (3) 153 35.01%  
มาก (4) 238 54.46%  
มากที่สุด (5) 35 8.01%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(27)[นักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 6 1.37%  
ปานกลาง (3) 119 27.23%  
มาก (4) 256 58.58%  
มากที่สุด (5) 56 12.81%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(28)[นักเรียนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชนและครอบครัว]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 13 2.97%  
ปานกลาง (3) 171 39.13%  
มาก (4) 214 48.97%  
มากที่สุด (5) 39 8.92%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(29)[คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 5 1.14%  
ปานกลาง (3) 77 17.62%  
มาก (4) 262 59.95%  
มากที่สุด (5) 93 21.28%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(30)[คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 11 2.52%  
ปานกลาง (3) 103 23.57%  
มาก (4) 248 56.75%  
มากที่สุด (5) 75 17.16%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(31)[คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นคุณค่าและศรัทธาในการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 3 0.69%  
ปานกลาง (3) 90 20.59%  
มาก (4) 259 59.27%  
มากที่สุด (5) 85 19.45%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ knowledge(32)[คณะกรรมการสถานศึกษามีการสนับสนุนกิจกรรมขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนจนเห็นผล]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.23%  
น้อย (2) 4 0.92%  
ปานกลาง (3) 113 25.86%  
มาก (4) 241 55.15%  
มากที่สุด (5) 78 17.85%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(33)[ห้องเรียนมีการจัดทำแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ โครงงานศาสตร์พระราชา/โครงงานตามรอยพระยุคลบาทที่หลากหลาย]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 3 0.69%  
น้อย (2) 23 5.26%  
ปานกลาง (3) 184 42.11%  
มาก (4) 193 44.16%  
มากที่สุด (5) 34 7.78%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(34)[ห้องเรียนมีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท หรือศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่อง]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.46%  
น้อย (2) 19 4.35%  
ปานกลาง (3) 172 39.36%  
มาก (4) 208 47.60%  
มากที่สุด (5) 36 8.24%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(35)[ห้องเรียนมีการประชาสัมพันธ์ การตลาดและเผยแพร่ผลงานของห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่อง]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 4 0.92%  
น้อย (2) 33 7.55%  
ปานกลาง (3) 198 45.31%  
มาก (4) 175 40.05%  
มากที่สุด (5) 27 6.18%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(36)[ห้องเรียนมีการจัดทำและตรวจสอบบัญชี การเงินรายรับ –รายจ่ายโครงงานศาสตร์พระราชาที่ชัดเจน]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 11 2.52%  
น้อย (2) 41 9.38%  
ปานกลาง (3) 194 44.39%  
มาก (4) 158 36.16%  
มากที่สุด (5) 33 7.55%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(37)[มีการจัดทำหลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.23%  
น้อย (2) 13 2.97%  
ปานกลาง (3) 149 34.10%  
มาก (4) 237 54.23%  
มากที่สุด (5) 37 8.47%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(38)[มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 4 0.92%  
ปานกลาง (3) 133 30.43%  
มาก (4) 247 56.52%  
มากที่สุด (5) 53 12.13%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(39)[มีสื่อ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่หลากหลาย]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.23%  
น้อย (2) 14 3.20%  
ปานกลาง (3) 184 42.11%  
มาก (4) 198 45.31%  
มากที่สุด (5) 40 9.15%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(40)[มีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 18 4.12%  
ปานกลาง (3) 159 36.38%  
มาก (4) 223 51.03%  
มากที่สุด (5) 37 8.47%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(41)[นักเรียนสามารถใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใน การแก้ปัญหา/พัฒนาตนเองได้]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 10 2.29%  
ปานกลาง (3) 175 40.05%  
มาก (4) 207 47.37%  
มากที่สุด (5) 45 10.30%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(42)[นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันและไม่เบียดเบียน]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 1 0.23%  
ปานกลาง (3) 86 19.68%  
มาก (4) 267 61.10%  
มากที่สุด (5) 83 18.99%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(43)[นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนและชุมชน]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 10 2.29%  
ปานกลาง (3) 126 28.83%  
มาก (4) 244 55.84%  
มากที่สุด (5) 57 13.04%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ classroom(44)[นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่า รักษ์วัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 3 0.69%  
ปานกลาง (3) 85 19.45%  
มาก (4) 262 59.95%  
มากที่สุด (5) 87 19.91%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ school(45)[โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.46%  
น้อย (2) 5 1.14%  
ปานกลาง (3) 99 22.65%  
มาก (4) 248 56.75%  
มากที่สุด (5) 83 18.99%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ school(46)[โรงเรียนมีระบบการอำนวยการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.46%  
น้อย (2) 6 1.37%  
ปานกลาง (3) 126 28.83%  
มาก (4) 245 56.06%  
มากที่สุด (5) 58 13.27%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ school(47)[โรงเรียนมีการจัดตั้งและดำเนินงานธนาคาร/สหกรณ์/กิจกรรม การออมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 3 0.69%  
น้อย (2) 23 5.26%  
ปานกลาง (3) 125 28.60%  
มาก (4) 194 44.39%  
มากที่สุด (5) 92 21.05%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ school(48)[โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่รับผิดชอบงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.23%  
น้อย (2) 3 0.69%  
ปานกลาง (3) 105 24.03%  
มาก (4) 240 54.92%  
มากที่สุด (5) 88 20.14%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ school(49)[โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนที่เหมาะสม]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.23%  
น้อย (2) 11 2.52%  
ปานกลาง (3) 150 34.32%  
มาก (4) 219 50.11%  
มากที่สุด (5) 56 12.81%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ school(50)[โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนที่เหมาะสม]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 7 1.60%  
ปานกลาง (3) 131 29.98%  
มาก (4) 235 53.78%  
มากที่สุด (5) 64 14.65%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ school(51)[โรงเรียนมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้านมาส่งเสริม การอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 19 4.35%  
ปานกลาง (3) 137 31.35%  
มาก (4) 221 50.57%  
มากที่สุด (5) 60 13.73%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ school(52)[โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม ชมรม ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.46%  
น้อย (2) 18 4.12%  
ปานกลาง (3) 162 37.07%  
มาก (4) 207 47.37%  
มากที่สุด (5) 48 10.98%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ community(53)[โรงเรียนใช้บริการชุมชุมเป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.23%  
น้อย (2) 20 4.58%  
ปานกลาง (3) 156 35.70%  
มาก (4) 208 47.60%  
มากที่สุด (5) 52 11.90%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ community(54)[ชุมชนใช้บริการโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.46%  
น้อย (2) 31 7.09%  
ปานกลาง (3) 165 37.76%  
มาก (4) 193 44.16%  
มากที่สุด (5) 46 10.53%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ community(55)[ชุมชนร่วมมือกับโรงเรียนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 3 0.69%  
น้อย (2) 34 7.78%  
ปานกลาง (3) 152 34.78%  
มาก (4) 205 46.91%  
มากที่สุด (5) 43 9.84%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ community(56)[ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.23%  
น้อย (2) 22 5.03%  
ปานกลาง (3) 150 34.32%  
มาก (4) 214 48.97%  
มากที่สุด (5) 50 11.44%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ community(57)[โรงเรียนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน การวางแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเหมาะสม]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.23%  
น้อย (2) 23 5.26%  
ปานกลาง (3) 162 37.07%  
มาก (4) 206 47.14%  
มากที่สุด (5) 45 10.30%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ community(58)[โรงเรียนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 6 1.37%  
น้อย (2) 44 10.07%  
ปานกลาง (3) 176 40.27%  
มาก (4) 175 40.05%  
มากที่สุด (5) 36 8.24%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ community(59)[โรงเรียนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 8 1.83%  
น้อย (2) 77 17.62%  
ปานกลาง (3) 164 37.53%  
มาก (4) 152 34.78%  
มากที่สุด (5) 36 8.24%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%  

สรุปสำหรับ community(60)[โรงเรียนได้รับการยอมรับและพึงพอใจจากหน่วยงานต่างๆ ในผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.46%  
น้อย (2) 24 5.49%  
ปานกลาง (3) 163 37.30%  
มาก (4) 202 46.22%  
มากที่สุด (5) 46 10.53%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 0 0.00%