การนำศาสตร์พระราชาตามยุทธศาสตร์ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

จำนวนที่บันทึกในแบบสอบถามนี้ : 293

ผลลัพธ์
จำนวนของระเบียนของแบบสอบถามนี้409
จำนวนรายการบันทึกสำหรับแบบสอบถามนี้409
ยอดรวม (ร้อยละ) :100.00%
 
สรุปสำหรับ position
ตำแหน่ง
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
ผู้บริหารโรงเรียน (D) 172 42.05%  
ครู (T) 208 50.86%  
ไม่มีคำตอบ 2 0.49%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 27 6.60%  

สรุปสำหรับ experience
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยกว่า 10 ปี (Lower) 129 31.54%  
10 - 20 ปี (Fair) 77 18.83%  
มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป ( High) 174 42.54%  
ไม่มีคำตอบ 2 0.49%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 27 6.60%  

สรุปสำหรับ level
วิทยฐานะ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
ไม่มีวิทยฐานะ (Non) 95 23.23%  
ชำนาญการ (Pro) 18 4.40%  
ชำนาญการพิเศษ (Sen) 262 64.06%  
เชี่ยวชาญหรือสูงกว่า (Exp) 5 1.22%  
ไม่มีคำตอบ 2 0.49%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 27 6.60%  

สรุปสำหรับ area
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ( A1) 24 5.87%  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 (A2) 83 20.29%  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (A3) 126 30.81%  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 (A4) 108 26.41%  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 (A5) 39 9.54%  
ไม่มีคำตอบ 2 0.49%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 27 6.60%  

สรุปสำหรับ size
ขนาดของโรงเรียน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
โรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนตั้งแต่ 1 – 120 คน) (S1) 200 48.90%  
โรงเรียนขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 121 – 600 คน) (S2) 170 41.56%  
โรงเรียนขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 601 – 1,500 คน) (S3) 4 0.98%  
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (มีนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป) (S4) 5 1.22%  
ไม่มีคำตอบ 3 0.73%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 27 6.60%  

สรุปสำหรับ project(1)[โรงเรียนมีนโยบายขับเคลื่อนโครงการฯ ชัดเจน]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.49%  
น้อย (2) 2 0.49%  
ปานกลาง (3) 66 16.14%  
มาก (4) 170 41.56%  
มากที่สุด (5) 80 19.56%  
ไม่มีคำตอบ 8 1.96%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ project(2)[โรงเรียนมีการดำเนินการตามนโยบาย/แผนปฏิบัติการประจำปี อย่างเป็นระบบ]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.24%  
น้อย (2) 1 0.24%  
ปานกลาง (3) 43 10.51%  
มาก (4) 182 44.50%  
มากที่สุด (5) 93 22.74%  
ไม่มีคำตอบ 8 1.96%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ project(3)[โรงเรียนมีการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติการประจำปี]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 3 0.73%  
ปานกลาง (3) 42 10.27%  
มาก (4) 200 48.90%  
มากที่สุด (5) 75 18.34%  
ไม่มีคำตอบ 8 1.96%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ project(4)[โรงเรียนมีการนำผลการติดตามมาพัฒนานโยบาย/แผนงาน/โครงการ]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.24%  
น้อย (2) 3 0.73%  
ปานกลาง (3) 49 11.98%  
มาก (4) 202 49.39%  
มากที่สุด (5) 64 15.65%  
ไม่มีคำตอบ 9 2.20%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ project(5)[โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริม การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชัดเจน]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 2 0.49%  
ปานกลาง (3) 53 12.96%  
มาก (4) 179 43.77%  
มากที่สุด (5) 86 21.03%  
ไม่มีคำตอบ 8 1.96%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ project(6)[โรงเรียนมีการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 2 0.49%  
ปานกลาง (3) 56 13.69%  
มาก (4) 180 44.01%  
มากที่สุด (5) 81 19.80%  
ไม่มีคำตอบ 9 2.20%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ project(7)[โรงเรียนมีการติดตามผลการดำเนินการด้านวิชาการที่ส่งเสริม การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 3 0.73%  
ปานกลาง (3) 67 16.38%  
มาก (4) 182 44.50%  
มากที่สุด (5) 67 16.38%  
ไม่มีคำตอบ 9 2.20%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ project(8)[โรงเรียนมีการนำผลการติดตามไปพัฒนากิจกรรมด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 3 0.73%  
ปานกลาง (3) 66 16.14%  
มาก (4) 189 46.21%  
มากที่สุด (5) 61 14.91%  
ไม่มีคำตอบ 9 2.20%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ project(9)[โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียน ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.49%  
น้อย (2) 0 0.00%  
ปานกลาง (3) 56 13.69%  
มาก (4) 183 44.74%  
มากที่สุด (5) 79 19.32%  
ไม่มีคำตอบ 8 1.96%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ project(10)[โรงเรียนมีการดำเนินการตามแผนงบประมาณของโรงเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.24%  
น้อย (2) 2 0.49%  
ปานกลาง (3) 57 13.94%  
มาก (4) 184 44.99%  
มากที่สุด (5) 75 18.34%  
ไม่มีคำตอบ 9 2.20%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ project(11)[โรงเรียนมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.24%  
น้อย (2) 4 0.98%  
ปานกลาง (3) 60 14.67%  
มาก (4) 191 46.70%  
มากที่สุด (5) 63 15.40%  
ไม่มีคำตอบ 9 2.20%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ project(12)[โรงเรียนมีการนำผลการติดตามมาพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.24%  
น้อย (2) 3 0.73%  
ปานกลาง (3) 58 14.18%  
มาก (4) 208 50.86%  
มากที่สุด (5) 49 11.98%  
ไม่มีคำตอบ 9 2.20%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ project(13)[โรงเรียนมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.24%  
น้อย (2) 0 0.00%  
ปานกลาง (3) 61 14.91%  
มาก (4) 185 45.23%  
มากที่สุด (5) 72 17.60%  
ไม่มีคำตอบ 9 2.20%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ project(14)[โรงเรียนมีการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.24%  
น้อย (2) 3 0.73%  
ปานกลาง (3) 62 15.16%  
มาก (4) 182 44.50%  
มากที่สุด (5) 71 17.36%  
ไม่มีคำตอบ 9 2.20%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ project(15)[โรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.24%  
น้อย (2) 5 1.22%  
ปานกลาง (3) 109 26.65%  
มาก (4) 164 40.10%  
มากที่สุด (5) 40 9.78%  
ไม่มีคำตอบ 9 2.20%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ project(16)[โรงเรียนนำบุคลากรและทรัพยากรของชุมชนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านแผนงานโครงการ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 7 1.71%  
ปานกลาง (3) 107 26.16%  
มาก (4) 159 38.88%  
มากที่สุด (5) 45 11.00%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ knowledge(17)[ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 0 0.00%  
ปานกลาง (3) 49 11.98%  
มาก (4) 181 44.25%  
มากที่สุด (5) 89 21.76%  
ไม่มีคำตอบ 9 2.20%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ knowledge(18)[ผู้บริหารโรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การบริหารจัดการโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 1 0.24%  
ปานกลาง (3) 40 9.78%  
มาก (4) 195 47.68%  
มากที่สุด (5) 83 20.29%  
ไม่มีคำตอบ 9 2.20%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ knowledge(19)[ผู้บริหารโรงเรียนสามารถถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 3 0.73%  
ปานกลาง (3) 45 11.00%  
มาก (4) 203 49.63%  
มากที่สุด (5) 67 16.38%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ knowledge(20)[ผู้บริหารโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 3 0.73%  
ปานกลาง (3) 74 18.09%  
มาก (4) 184 44.99%  
มากที่สุด (5) 57 13.94%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ knowledge(21)[ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 2 0.49%  
ปานกลาง (3) 59 14.43%  
มาก (4) 196 47.92%  
มากที่สุด (5) 61 14.91%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ knowledge(22)[ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเห็นผลสำเร็จ]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 1 0.24%  
ปานกลาง (3) 90 22.00%  
มาก (4) 185 45.23%  
มากที่สุด (5) 42 10.27%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ knowledge(23)[ครูใช้สื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเห็นผลสำเร็จ]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 5 1.22%  
ปานกลาง (3) 103 25.18%  
มาก (4) 176 43.03%  
มากที่สุด (5) 34 8.31%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ knowledge(24)[ครูสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้ครูและบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 3 0.73%  
ปานกลาง (3) 84 20.54%  
มาก (4) 188 45.97%  
มากที่สุด (5) 43 10.51%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ knowledge(25)[นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 5 1.22%  
ปานกลาง (3) 102 24.94%  
มาก (4) 176 43.03%  
มากที่สุด (5) 35 8.56%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ knowledge(26)[นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผล เห็นคุณค่า]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 8 1.96%  
ปานกลาง (3) 103 25.18%  
มาก (4) 179 43.77%  
มากที่สุด (5) 28 6.85%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ knowledge(27)[นักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 3 0.73%  
ปานกลาง (3) 80 19.56%  
มาก (4) 189 46.21%  
มากที่สุด (5) 46 11.25%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ knowledge(28)[นักเรียนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชนและครอบครัว]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 8 1.96%  
ปานกลาง (3) 113 27.63%  
มาก (4) 160 39.12%  
มากที่สุด (5) 37 9.05%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ knowledge(29)[คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 3 0.73%  
ปานกลาง (3) 58 14.18%  
มาก (4) 190 46.45%  
มากที่สุด (5) 67 16.38%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ knowledge(30)[คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 8 1.96%  
ปานกลาง (3) 69 16.87%  
มาก (4) 191 46.70%  
มากที่สุด (5) 50 12.22%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ knowledge(31)[คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นคุณค่าและศรัทธาในการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 3 0.73%  
ปานกลาง (3) 60 14.67%  
มาก (4) 193 47.19%  
มากที่สุด (5) 62 15.16%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ knowledge(32)[คณะกรรมการสถานศึกษามีการสนับสนุนกิจกรรมขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนจนเห็นผล]
ด้านความรู้ศาสตร์พระราชา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.24%  
น้อย (2) 2 0.49%  
ปานกลาง (3) 80 19.56%  
มาก (4) 184 44.99%  
มากที่สุด (5) 51 12.47%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ classroom(33)[ห้องเรียนมีการจัดทำแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ โครงงานศาสตร์พระราชา/โครงงานตามรอยพระยุคลบาทที่หลากหลาย]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.24%  
น้อย (2) 15 3.67%  
ปานกลาง (3) 132 32.27%  
มาก (4) 148 36.19%  
มากที่สุด (5) 22 5.38%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ classroom(34)[ห้องเรียนมีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท หรือศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่อง]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.24%  
น้อย (2) 11 2.69%  
ปานกลาง (3) 126 30.81%  
มาก (4) 153 37.41%  
มากที่สุด (5) 27 6.60%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ classroom(35)[ห้องเรียนมีการประชาสัมพันธ์ การตลาดและเผยแพร่ผลงานของห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่อง]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.49%  
น้อย (2) 18 4.40%  
ปานกลาง (3) 143 34.96%  
มาก (4) 135 33.01%  
มากที่สุด (5) 20 4.89%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ classroom(36)[ห้องเรียนมีการจัดทำและตรวจสอบบัญชี การเงินรายรับ –รายจ่ายโครงงานศาสตร์พระราชาที่ชัดเจน]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 7 1.71%  
น้อย (2) 28 6.85%  
ปานกลาง (3) 128 31.30%  
มาก (4) 129 31.54%  
มากที่สุด (5) 26 6.36%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ classroom(37)[มีการจัดทำหลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.24%  
น้อย (2) 9 2.20%  
ปานกลาง (3) 101 24.69%  
มาก (4) 176 43.03%  
มากที่สุด (5) 31 7.58%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ classroom(38)[มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 2 0.49%  
ปานกลาง (3) 95 23.23%  
มาก (4) 180 44.01%  
มากที่สุด (5) 41 10.02%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ classroom(39)[มีสื่อ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่หลากหลาย]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 11 2.69%  
ปานกลาง (3) 131 32.03%  
มาก (4) 141 34.47%  
มากที่สุด (5) 35 8.56%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ classroom(40)[มีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 11 2.69%  
ปานกลาง (3) 114 27.87%  
มาก (4) 162 39.61%  
มากที่สุด (5) 31 7.58%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ classroom(41)[นักเรียนสามารถใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใน การแก้ปัญหา/พัฒนาตนเองได้]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 6 1.47%  
ปานกลาง (3) 116 28.36%  
มาก (4) 163 39.85%  
มากที่สุด (5) 33 8.07%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ classroom(42)[นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันและไม่เบียดเบียน]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 0 0.00%  
ปานกลาง (3) 54 13.20%  
มาก (4) 200 48.90%  
มากที่สุด (5) 64 15.65%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ classroom(43)[นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนและชุมชน]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 8 1.96%  
ปานกลาง (3) 87 21.27%  
มาก (4) 177 43.28%  
มากที่สุด (5) 46 11.25%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ classroom(44)[นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่า รักษ์วัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]
ด้านห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 3 0.73%  
ปานกลาง (3) 57 13.94%  
มาก (4) 192 46.94%  
มากที่สุด (5) 66 16.14%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ school(45)[โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.24%  
น้อย (2) 4 0.98%  
ปานกลาง (3) 63 15.40%  
มาก (4) 183 44.74%  
มากที่สุด (5) 67 16.38%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ school(46)[โรงเรียนมีระบบการอำนวยการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.24%  
น้อย (2) 6 1.47%  
ปานกลาง (3) 85 20.78%  
มาก (4) 181 44.25%  
มากที่สุด (5) 45 11.00%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ school(47)[โรงเรียนมีการจัดตั้งและดำเนินงานธนาคาร/สหกรณ์/กิจกรรม การออมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.49%  
น้อย (2) 10 2.44%  
ปานกลาง (3) 85 20.78%  
มาก (4) 147 35.94%  
มากที่สุด (5) 74 18.09%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ school(48)[โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่รับผิดชอบงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.24%  
น้อย (2) 1 0.24%  
ปานกลาง (3) 68 16.63%  
มาก (4) 178 43.52%  
มากที่สุด (5) 70 17.11%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ school(49)[โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนที่เหมาะสม]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 7 1.71%  
ปานกลาง (3) 104 25.43%  
มาก (4) 161 39.36%  
มากที่สุด (5) 46 11.25%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ school(50)[โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนที่เหมาะสม]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 4 0.98%  
ปานกลาง (3) 92 22.49%  
มาก (4) 168 41.08%  
มากที่สุด (5) 54 13.20%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ school(51)[โรงเรียนมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้านมาส่งเสริม การอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 10 2.44%  
ปานกลาง (3) 90 22.00%  
มาก (4) 169 41.32%  
มากที่สุด (5) 49 11.98%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ school(52)[โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม ชมรม ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม]
ด้านสถานศึกษา
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.24%  
น้อย (2) 11 2.69%  
ปานกลาง (3) 107 26.16%  
มาก (4) 161 39.36%  
มากที่สุด (5) 38 9.29%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ community(53)[โรงเรียนใช้บริการชุมชุมเป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 11 2.69%  
ปานกลาง (3) 114 27.87%  
มาก (4) 148 36.19%  
มากที่สุด (5) 45 11.00%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ community(54)[ชุมชนใช้บริการโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.24%  
น้อย (2) 20 4.89%  
ปานกลาง (3) 117 28.61%  
มาก (4) 142 34.72%  
มากที่สุด (5) 38 9.29%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ community(55)[ชุมชนร่วมมือกับโรงเรียนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.49%  
น้อย (2) 20 4.89%  
ปานกลาง (3) 105 25.67%  
มาก (4) 156 38.14%  
มากที่สุด (5) 35 8.56%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ community(56)[ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 1 0.24%  
น้อย (2) 11 2.69%  
ปานกลาง (3) 104 25.43%  
มาก (4) 160 39.12%  
มากที่สุด (5) 42 10.27%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ community(57)[โรงเรียนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน การวางแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเหมาะสม]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 0 0.00%  
น้อย (2) 14 3.42%  
ปานกลาง (3) 114 27.87%  
มาก (4) 155 37.90%  
มากที่สุด (5) 35 8.56%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ community(58)[โรงเรียนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.49%  
น้อย (2) 29 7.09%  
ปานกลาง (3) 130 31.78%  
มาก (4) 126 30.81%  
มากที่สุด (5) 31 7.58%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ community(59)[โรงเรียนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 5 1.22%  
น้อย (2) 58 14.18%  
ปานกลาง (3) 113 27.63%  
มาก (4) 116 28.36%  
มากที่สุด (5) 26 6.36%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%  

สรุปสำหรับ community(60)[โรงเรียนได้รับการยอมรับและพึงพอใจจากหน่วยงานต่างๆ ในผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง]
ด้านชุมชน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
น้อยที่สุด (1) 2 0.49%  
น้อย (2) 8 1.96%  
ปานกลาง (3) 120 29.34%  
มาก (4) 147 35.94%  
มากที่สุด (5) 41 10.02%  
ไม่มีคำตอบ 10 2.44%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 81 19.80%