ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการเรียนรู้ระบบการลงทะเบียนออนไลน์เชิงปฏิบัติการ

ท่านสามารถพิมพ์เกียรติบัตรตามลิงค์ที่ปรากฏได้
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป


ระบบจัดการข้อมูล (สำหรับครูประจำชั้น) เข้าสู่ระบบ

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
ชั้นเรียน
ผ่านการอนุมัติเกียรติบัตร
1
ปกรณ์ สุคนธพงศ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
2
วิภูเมธ วรฐิติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
3
ณัฎฐพัชร์ กบิลฤทธิวัฒน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
5
ณภัทร จันทร์ประดิษฐ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
7
กิติพัฒณ์ มั่นคง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
8
จิรายุ บุสหงษ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
9
ณัฐพัชร์ ศรีเข้ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
10
นัธทวัฒน์ สงวนตระกูล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
11
ปิยะคุณ จันทร์งาม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
13
ไพศาล นนทะการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
14
ธนรัตน์ จำปาพันธุ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
15
สุวิชา กำลังเลิศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
16
ก่อกุศล หงษ์เวียงจัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
17
พชร นพรัตน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
18
พุฒิพงศ์ งามมั่ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
19
ภาคิน กอบุญช่วย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
20
ยิ่งพันธุ์ โทบุตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
21
อัครวัฒณ์ บุญศรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
22
โชฏิกาณต์ บุตรโคตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
23
นภัสนันท์ สาริกา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
24
วรรษพร มาระครอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
25
วิชย์มล เงาอำพันไพฑูรย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
26
ครองขวัญ ครองยุทธ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
27
ญภา นาจาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
28
รัตน์กรณ์เกล้า สิงห์กล่อม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
30
ธัญลักษณ์ มิ่งไชยอนันต์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
31
พุทธิญา พงษ์บริบูรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
32
วาริ เสนาใหญ่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
33
กัญญาภัค สุทธิประภา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
34
ณัฏฐณิชา แสงจินดา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
35
รมย์นลิน สุวรรณอัมพร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
36
กัญญณัช ธรรมศิริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
37
นิชานันท์ นาควิเชียร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
38
ปภัชญา บุญยิ่ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
39
วราลี นิยม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
ชั้นเรียน
ผ่านการอนุมัติเกียรติบัตร
1
รณพีร์ สมคิด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
2
จิระพงศ์ ใยแสง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
3
กฤตธรรม สุทธิประภา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
7
ภีมพล อินทร์งาม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
11
ณัฐพัชร โรจน์ณรงค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
12
ศรัณยพงษ์ กาญจนวัฒน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
13
ศิริวัฒน์ พันธ์น้อย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
15
กรณ์ พูลเพิ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
16
ชินกฤต พูลทรัพย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
18
พสิษฐ์ จำปาพันธุ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
19
ภาคิน กุลศิโรรัตน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
20
วาทยากร ลากวงษ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
22
แสนดี ปุณวงษ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
24
ญาดาภา สว่างศรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
27
ภัทโรบล กำแมด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
28
มณฑิตา แจ่มเชื้อ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
30
ณัฏฐณิชา ศริพันธุ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
31
ปุญญิศา สุทธิวรรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
33
พิชญธิดา บุญเย็น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
39
นันทัชพร พันธุ์โคตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
40
ปริยากร พิเนตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
ชั้นเรียน
ผ่านการอนุมัติเกียรติบัตร
1
กษิดิศ เอี่ยมอุตมะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
3
ภัทรพงษ์ มณีวรรณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
4
กิตวรุตม์ เภาพาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
5
ภาคิณ รีพล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
6
รชต กิจเพิ่มเกียรติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
7
กัญจน์ อุทังสังข์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
8
รัชชานนท์ กาญจนเสน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
9
อัครวินท์ แสนอามาตย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
10
ชนะโชค อริพันธ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
11
ภูผา ทองสุ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
14
ชินรุจน์ ชัยวิเชียร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
15
กฤตกมล ดุมนิล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
16
จตุรภัทร สิงห์เชื้อ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
17
จิตติพัฒน์ ซึมรัมย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
18
ณชพล พรมสาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
19
ธนกร โพธิ์เงิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
20
ธนันณัชช์ วิชัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
21
ริณดา พิระตระกูล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
22
กฤตติกา เทศวงศ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
23
ศรศฤณ นามเมืองรักษ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
24
คุณิตา วิวัฒน์นิมิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
25
ตวงพร ก้อนศิลา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
26
ธัญญ์ธิชา ธัญญ์ญเจริญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
28
กัณญภัทร มีสวนทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
29
กวิษรา หอมชื่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
31
แพรวรินทร์ เมฆพัฒน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
32
ทิพย์พาขวัญ ศรีหะนัลต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
33
นิมมานรดี ศรีวิไล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
33
ชมนาด ชูสงค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
34
อชิรญาลักษณ์ ฮังโยธา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
35
ธนพร สบายใจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
36
กนกกร จักรกลม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
37
พีชฎา หล่อวินิจนันท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
38
สิรภัค ไชยมูล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
39
กัญญาณัฐ ทิมาบุตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
ชั้นเรียน
ผ่านการอนุมัติเกียรติบัตร
1
ปุญญพัฒน์ ทองสรรพ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
3
อนาวินทร์ ประกิตชัยวัฒนา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
6
อภิวัชร์ จีระประภากาญจน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
8
อาชวิน โคตรสมพงษ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
10
ธนภูมิ มะลิซ้อน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
11
ชรัณ ศุภวิจิตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
12
ธณกร เซียวสกุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
14
ภูมินรรัตน์ พูลสวัสดิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
15
อิทธิเดช เลาหะวนิช
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
16
ชัชภูมิ โคตรภัทร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
17
ณัฐเศรษฐ ทาศิริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
22
ภัทร์ธีนันท์ ตั้งวันเจริญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
23
จันทรรัตน์ สุธีรประเสริฐ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
26
ณิชชยากร รอดขำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
27
พัชรมณฑ์ ราชประสิทธิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
28
พัฐกมลฑ์ มาถาวร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
29
อัญญดา วิทยานุกูลลักษณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
30
ดุลยาธาร นามมณี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
31
กัญญาภัค บุญเทาว์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
32
ปวรรณชล ชินวัฒน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
33
พีรชยา พาอ่อนตา พาอ่อนตา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
36
ทัศน์ษิญาดา ปรากฏรัตน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
38
มินตรา ทาระธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
ชั้นเรียน
ผ่านการอนุมัติเกียรติบัตร
1
พุทธคุณ ประชาสุภัค
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
3
พร้อมคุณ ศิริพุฒ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
4
ชินภัทร์ ทิวากรภัสสร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
5
เตชินท์ จิรอัครพันธุ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
6
พชร ศรียาภัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
7
ตุนท์กวินท์ ภัสร์ภรพันธ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
8
ชยพล อินทจักร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
9
อัตฐนนท์ บุญบำรุง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
11
พุฒิธร สิ้นภัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
12
จิรเมธ นวลรังษี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
13
นันทวัฒน์ อธิศรัณย์พร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
15
อาชวิน เลิศอาภัสร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
17
แดนไท พันธ์นิกุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
18
ปราบ แก้วเหลา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
19
ภาคิน มะโนปา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
21
สรชัช ครองยุทธ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
22
ปณนรรษ ทองเกิด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
23
ลัลนาลิตา นินกง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
24
ศิริกร แก้วทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
25
อัยย์ จิณณาพัต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
27
พรสุดา ลีลาชัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
28
ศุภัชญา บุญช่วย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
29
อัญชรีพร แสนคำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
30
พัชรพร แก้วเนตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
31
พัทธนันท์ พันธ์สุวรรณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
32
พิมพา วรมล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
34
นภัสนันท์ บุญปก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
35
กชพร ใจวงศา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
37
อรรัมภา นาเมือง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
ชั้นเรียน
ผ่านการอนุมัติเกียรติบัตร
1
ปุญญพัฒน์ นิธิวรเสฏฐ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
2
พชร อิสระสร้างสรรค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
3
พิพัฒน์ ประกิตชัยวัฒนา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
4
ธนิดา เหล็กเอี้ยง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
5
กฤษกร มูลมั่ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
6
ณรัฐกรณ์ กองสอาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
7
ปฏิวัติ พันธุ์ลัดดา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
8
เศรษฐวิชญ์ โตอ่อน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
11
กิตติกวิน สุขเสริม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
12
จิรคุณ อุทัยกรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
13
อัสสราวิชญ์ เคลือศิริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
14
รัฎฐากร ดุจดำเกิง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
15
ศราวิน จุ้ยเจริญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
16
ปัณณวิชญ์ เพียรสงวน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
17
กิตติพิชญ์ ใจหาญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
18
ณัฐวัฒน์ ประคองพันธ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
19
ถิรวุฒิ พระอารักษ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
20
จิรเมธ ดรุกาญจน์พฤฒิ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
21
พิจักขณา คำลุน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
22
วรรณรัตน์ นันตะเสน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
23
ฮันนะฮ์ นิซัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
24
นาราภัทร รักษาชนม์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
25
ภัคชาธิตา ปัญญาธิกุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
26
ญาณิศา ทาหอม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
27
วนิดา อุปววรณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
28
ปัญญภรณ์ บ้งพรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
29
พิชชาภา พุฒเขียว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
30
ปนิริน ดำนิล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
32
เพชรรัตน์ สมบัติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
33
กัญญาณัฐ ฝางคำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
35
พงษภัค มุกดากุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
36
อภิวัฒน์ พาพะหม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
37
พิมพ์วลัญช์ ใจใส
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
38
วารินทรี จันเต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
39
สุชานรี ยอดคำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
ชั้นเรียน
ผ่านการอนุมัติเกียรติบัตร
1
ณภพ สีนอเพีย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
2
ทีปกร หมื่นพัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
3
ธนธัส รุ่งโรจน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
4
คณพศ แสงเพชร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
5
ณัฐชนน สมปาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
6
ปรัชญา เปี่ยมพงศ์สานต์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
7
ทัตเทพ วุฒิพรหม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
8
กิตติกันณ์ อินศร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
9
ภูริพัฒน์ แก้วมณีวรรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
10
เขมกร เจริญราษฎร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
11
สาริต โสดาภักดิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
12
เจษบดินทร์ สายสุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
13
ธนัทปกรณ์ สุโพภาค
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
14
ศุภณัฐ ศิริอ่อน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
15
สิรวิชญ์ ฝักบัว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
16
กฤติเดช อวนชนะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
17
ฐากูร พูลเพิ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
18
ปภังกร ศิลปวิทยากรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
20
ศิวัช สวาสดิพันธ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
23
อัญรินทร์ วงศ์ศิริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
24
พิชากร คำแสงดี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
25
ภัทราพร สมจันทร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
26
ณัฐมน วิริยะพงศ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
29
พีรดา กาหาวงศ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
30
จิรชยา สะอาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
31
ณัฐชา วงศประสิทธิพร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
32
เตชินี ไชยโกษฐ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
33
พิมพ์ธิดา เทียมสุวรรณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
34
ธัญญรัตน์ โกพัตรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
35
ลักษณ์นารา เหล่าโก้ก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
36
อรินศราลักษณ์ ฮังโยธา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
37
ณัฏฐ์ดารินทร์ อังฉกรรจ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
38
นภัสพลอย วงศรีพรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
ชั้นเรียน
ผ่านการอนุมัติเกียรติบัตร
1
นาราชา ริ้วไหม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
3
รณกร หวังสุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
4
กฤติเดช ชารีรักษ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
5
ณธรรศ เสริฐกระโทก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
6
พัฐกฤษณ์ มาถาวร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
7
มนัสวิน เกษมนิมิตรพร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
8
วรินทร ศรีเสมอ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
9
กัณฑ์​ณัฐ​กรณ์​ แสวงสาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
10
กันต์ณภูมิ วงศ์บา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
11
ภูวิศิษฏ์ พูลสวัสดิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
12
ปิยภัทธ์ วิชาพูล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
13
ภูมิพัฒน์ กันทิยศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
14
อนาวินทร์ เรืองกาญจนวัฒน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
15
ภัษธนอนันต์ คำสุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
17
ธนวินท์ อู่สมบัติชัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
18
ธัชวิน เวชคง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
19
พงศพัศ โตเรือง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
20
พีรณัฐ รัตนโสภา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
21
รัชชานนท์ บุญทัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
22
ธัญกมล นัตถิวัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
23
รภัฎธิดา สมบูรณ์ศรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
24
ญาณิศา โชติรชตวิบูลย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
25
เมธสินี เขียวชะอุ้ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
26
ณิชาภัทร จิตทวี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
27
ปุณยนุช บุดดีเสาร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
28
ราลียา มีอา มอร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
29
ศรัณย์นภา คล่องดี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
30
คุณัญญา ไกยะวินิจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
31
ณัชชา นาคพันธ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
32
วฤนดา อาภาวัณสงค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
34
ชัญญธิดา ศรีกุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
35
ภิชารีย์ หมึกทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
36
จิรัชญา ราชฤทธิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
37
วิชญาดา ก่องดวง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
38
วิภวานี รินรุด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
39
วิรัลยุพา กิจจาศิริกุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
ชั้นเรียน
ผ่านการอนุมัติเกียรติบัตร
1
กันตพงษ์ สุรมิตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
2
พุฒพัทธ์ วงศ์เกย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
3
กวิน อุ่นใจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
4
ปรีชาพล ศรีสุระ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
5
ภวัต บัวลอย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
6
ปุริม เพิ่มศรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
7
มนัสพล พันธ์พิบูลย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
8
กฤตภาส ภูมิจิโรจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
10
ทยากร ศรีธัญรัตน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
11
พิพัฒนพร พริมาพรไพศาล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
15
จิรายุส ตันติศิรินทร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
18
ธนนท์ ละม้ายจีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
19
ปาณัสม์ คงสกุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
20
พีรวิชญ์ จันทวารา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
21
วรินทร ชูกลิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
24
ณัฏฐณิชา พรมมากุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
27
วรกมล บุญนิรันดร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
28
พิรญาณ์ ตันติศิรินทร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
29
อนัญญา ผิวผ่อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
30
กชกร พิมพ์สุทธิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
31
สุวิชาดา ต่ายธานี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
34
ณัฐรดา จันทเลิศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
35
อรณภัทร เกียรติดำรง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
37
ภัททิยา กาญจนกูล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
40
อธิชา พูลพล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9